11/05/2017 Ανακοίνωση 10 Ενώσεων Τύπου για νέα 48ωρη Απεργία στον Πήγασο 12-13/05 & Γεν. Συνέλευση 15/05 (#ergnews)

Νέα 48ωρη απερ­γία στον Όμιλο ΠΗΓΑΣΟΣ

Τα Διοι­κη­τικά Συμβούλια των Συνεργαζόμενων Ενώ­σεων κατά τη σημε­ρινή τους συνε­δρί­αση και σε ακο­λου­θία της σχε­τι­κής ομό­φω­νης από­φα­σης της Γενι­κής Συνέλευσης των εργα­ζο­μέ­νων απο­φά­σι­σαν την κήρυξη νέας 48ωρης απερ­γίας, από τις 06:00 της Παρασκευής 12 Μαΐου 2017 έως τις 06:00 της Κυρια­κής, 14 Μαΐου 2017, για όλους τους δημο­σιο­γρά­φους, τους διοι­κη­τι­κούς υπαλ­λή­λους, τους τεχνι­κούς τύπου, τους λιθο­γρά­φους και τους φωτο­ρε­πόρ­τερ, οι οποίοι εργά­ζο­νται στις εφη­με­ρί­δες «ΕΘΝΟΣ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «GOAL NEWS», στις ιστο­σε­λί­δες «ethnos.gr», «imerisia.gr», «sentragoal.gr», «life.gr», «womenonly.gr», «elle.gr», «cinemag.gr» και «caranddriver.gr», καθώς και σε όλες τις περιο­δι­κές εκδό­σεις του Ομί­λου.

Η απερ­γία συνε­χί­ζε­ται καθώς οι εργα­ζό­με­νοι εξα­κο­λου­θούν να βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με την εντε­λώς παρά­νομη, αντερ­γα­τική και κατα­χρη­στική συμπε­ρι­φορά της εργο­δο­σίας, η οποία, αφε­νός τους οφεί­λει δεδου­λευ­μέ­νες απο­δο­χές, που αντι­στοι­χούν στις απο­δο­χές των μηνών από Δεκέμ­βριο 2016 –Απρί­λιο 2017 και αφε­τέ­ρου μεθο­δευ­μένα κατα­πατά κάθε συμ­φω­νία και δέσμευση από την πλευρά της, επι­δει­κνύ­ο­ντας μια συστη­μα­τική ασυ­νέ­πεια που όπως ανα­φέ­ρε­ται και στο ψήφι­σμα της Γ.Σ. των συνα­δέλ­φων «έρχε­ται να προ­στε­θεί σε μια σειρά απο­λύ­σεων, περι­κο­πών, μειώ­σεων (κατά τα τελευ­ταία πέντε χρό­νια) και την κατα­πά­τηση της προ­σω­πι­κής και επαγ­γελ­μα­τι­κής μας αξιο­πρέ­πειας»

Τα Δ.Σ. των Ενώ­σεων ζητούν την άμεση κατα­βολή των οφει­λο­μέ­νων δεδου­λευ­μέ­νων απο­δο­χών των δοκι­μα­ζό­με­νων συνα­δέλ­φων και δηλώ­νουν την αλλη­λεγ­γύη τους στον αγώνα για την υπε­ρά­σπιση των αυτο­νό­η­των δικαιω­μά­των τους.

Η επό­μενη Γενική Συνέλευση των εργα­ζο­μέ­νων στον Όμιλο ΠΗΓΑΣΟΣ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τη Δευ­τέρα 15/5/ στις 14.00.

– Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημεριδων Αθηνών

– Ένωση Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου

– Ένωση Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών

– Ένωση Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης

– Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου Περιοδικού Τύπου Αθηνών

– Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων

– Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών

– Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής

– Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας

– Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

11/05/2017

Advertisements

Comments are closed.