04/05/2017 Ανακοίνωση 3 Ενώσεων Τύπου για την αλα­ζο­νεία της εξου­σίας που υπονομεύει τον διά­λογο… (#ergnews)

Η αλα­ζο­νεία της εξου­σίας υπο­νο­μεύει τον διά­λογο στη ΓΓΕΕ

Στο κενό έπεσε και σήμερα η από­πειρα της πολι­τι­κής ηγε­σίας της ΓΓΕΕ να φέρει σε αντι­πα­ρά­θεση του εργα­ζό­με­νους μεταξύ τους και να αμφι­σβη­τή­σει το συν­δι­κα­λι­στικό δικαί­ωμα, ώστε να επι­βάλ­λει σύστημα ωρο­μέ­τρη­σης στην ενη­μέ­ρωση, καταρ­γώ­ντας τις δημο­σιο­γρα­φι­κές ελευθερίες.

Ταυτόχρονα, σε ανα­κοί­νωσή του το Υπουργείο, ισχυ­ρί­ζε­ται ότι οι εκπρό­σω­ποι των δημο­σιο­γρα­φι­κών Ενώ­σεων, δήθεν «απο­χώ­ρη­σαν από τη συνά­ντηση», που είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί με τον Γενικό Γραμ­μα­τέα Ενημέρωσης.

Η αλή­θεια, όμως, είναι ότι αυτός ο ίδιος, με την αλα­ζο­νική συμπε­ρι­φορά του, στην ουσία ακύ­ρωσε τη συνά­ντηση, επι­διώ­κο­ντας απε­γνω­σμένα να φέρει σε αντι­πα­ρά­θεση κλά­δους εργα­ζο­μέ­νων με δια­φο­ρε­τική επαγ­γελ­μα­τική ιδιό­τητα και δια­φο­ρε­τικά αιτήματα.

Δείγμα της αμη­χα­νίας που επι­κρα­τεί στην πολι­τική ηγε­σία της ΓΓΕΕ από τη συνε­χι­ζό­μενη απεργία-αποχή των δημο­σιο­γρά­φων απέ­να­ντι στην εφαρ­μογή συστή­μα­τος ωρο­μέ­τρη­σης, αλλά και απο­κα­λυ­πτικό του πανι­κού που τη δια­κα­τέ­χει ήταν και η ανοί­κεια δημό­σια επί­θεση του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα Ενη­μέ­ρω­σης, κατά των εκπρο­σώ­πων της ΠΟΕΣΥ, της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΠΗΤ.

Επι­χεί­ρησε με τον τρόπο αυτό να στο­χο­ποι­ή­σει, να μειώ­σει την προ­σω­πι­κό­τητα και τον θεσμικό τους ρόλο, αλλά και να τους εκφο­βί­σει, χωρίς βεβαίως αποτέλεσμα.

Απο­τε­λεί, πλέον, μονό­δρομο για την πολι­τική ηγε­σία της ΓΓΕΕ, προ­κει­μέ­νου να υπάρ­ξει διέ­ξο­δος από την απο­μό­νωση στην οποία έχει αυτο­πα­γι­δευ­τεί, η ανα­ζή­τηση λύσης μέσα από ειλι­κρινή διάλογο.

– Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών

– Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών

– Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

04/05/2017

Advertisements

Comments are closed.