03/05/2017 Ε Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (Παγκόσμια Ημέρα Ελευ­θε­ρίας του Τύπου #ergnews)

Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου

Παγκόσμια Ημέρα Ελευ­θε­ρίας του Τύπου. Αγω­νι­ζό­μα­στε για το δικαί­ωμα στην ελεύ­θερη ενη­μέ­ρωση, την δημο­κρα­τία, την αξιο­πρεπή εργα­σία των δημοσιογράφων

Η Παγκόσμια Ημέρα της Ελευ­θε­ρίας του Τύπου, που γιορ­τά­ζε­ται κάθε 3η Μαΐου σε όλο τον κόσμο, υπάρ­χει για να υπεν­θυ­μί­ζει προς κάθε κατεύ­θυνση ότι ο ελεύ­θε­ρος, ασφα­λής και ανε­ξάρ­τη­τος Τύπος απο­τε­λεί ένα από τα βασικά θεμέ­λια της δημο­κρα­τίας και της ειρή­νης. Ένα θεμέ­λιο όμως που τα τελευ­ταία χρό­νια συστη­μα­τικά υπο­σκά­πτε­ται από τη συνε­χι­ζό­μενη κρίση με ανερ­γία, που υπερ­βαί­νει στην Ελλάδα το 50% μαζί με αδή­λωτη, απλή­ρωτη ή κακο­πλη­ρω­μένη εργα­σία και το Ασφα­λι­στικό σε απο­δό­μηση.

Οι κυβερ­νή­σεις, οι εργο­δό­τες των μέσων μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης και η κοι­νω­νία των πολι­τών, όλοι έχουν να δια­δρα­μα­τί­σουν ένα ρόλο για τη στή­ριξη αυτού του θεμε­λίου σεβό­με­νοι το αυτο­νό­ητο: ότι η Ενη­μέ­ρωση είναι ιερό δικαί­ωμα και η ανε­ξαρ­τη­σία των δημο­σιο­γρά­φων προ­ϋ­πο­θέ­τει πλήρη εργα­σιακά και ασφα­λι­στικά δικαιώ­ματα.

Άνθρω­ποι του Τύπου, καθη­με­ρινά σε πολ­λές χώρες στον κόσμο, στην προ­σπά­θειά τους να ρίξουν φως στις αυθαι­ρε­σίες σε βάρος της κοι­νω­νίας και των πολι­τών, γίνο­νται οι ίδιοι στό­χοι. Φέτος μόνο και μέχρι σήμερα, σύμ­φωνα με την σχε­τική έρευνα της Διε­θνούς Ομο­σπον­δίας Δημο­σιο­γρά­φων 13 συνά­δελ­φοι από όλο τον κόσμο έχα­σαν τη ζωή τους υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι την απο­κά­λυψη της αλή­θειας, υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι το δικαί­ωμα στην ενη­μέ­ρωση.

Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέ­ρας της Ελευ­θε­ρίας του Τύπου, όπως και η ΔΟΔ το μετα­φέ­ρει, εκφρά­ζο­ντας την ΕΣΠΗΤ και όλο το δημο­σιο­γρα­φικό κόσμο είναι ξεκά­θαρο: η ελευ­θε­ρία του Τύπου σε όλο τον κόσμο πρέ­πει να είναι από­λυτη προ­τε­ραιό­τητα και οι δημο­σιο­γρά­φοι πρέ­πει να είναι ελεύ­θε­ροι, απε­ρί­σπα­στοι και αδέ­σμευ­τοι για να κατα­γρά­φουν τα γεγο­νότα και να ρίχνουν φως στην αλή­θεια, κάτω από οποιεσ­δή­ποτε συν­θή­κες, χωρίς απει­λές, περιο­ρι­σμούς και τιμωρίες.

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ, με αφορμή την 3η Μαΐου:

• δηλώ­νει ότι οι επι­θέ­σεις κατά της ελευ­θε­ρίας του Τύπου και των λει­τουρ­γών του είναι επι­θέ­σεις κατά της ίδιας της δημο­κρα­τίας

• βρί­σκε­ται σε διαρκή εγρή­γορση για κάθε παρα­βί­αση σε βάρος συνα­δέλ­φων

• υπο­γραμ­μί­ζει την αγω­νι­στική ετοι­μό­τητα του κλά­δου για την περι­φρού­ρηση όχι μόνο των εργα­σια­κών και ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των όλων των συνα­δέλ­φων αλλά και της ποιό­τη­τας και αξιο­πι­στίας της δημό­σιας ενη­μέ­ρω­σης με κάθε τρόπο.

03/05/2017

Advertisements

Comments are closed.