28/04/2017 Ε Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (Χαιρετίζουμε την Εργατική Πρωτομαγιά #1MGr #ergnews)

Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Mε αφορμή τον εορ­τα­σμό της εργα­τι­κής Πρωτομαγιάς το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ μαζί με όλο το δημο­σιο­γρα­φικό κόσμο υπο­γραμ­μί­ζει για άλλη μια φορά την πάγια αγω­νι­στική θέση του στις αδια­πραγ­μά­τευ­τες αρχές για το δικαί­ωμα στην εργα­σία, στην δημο­κρα­τία και στην ελεύ­θερη δια­κί­νηση των ιδεών.

H ενδυ­νά­μωση της απα­σχό­λη­σης, η από­κρουση των απο­λύ­σεων, της διά­λυ­σης των εργα­σια­κών σχέ­σεων, των αμοι­βών ελε­η­μο­σύ­νης, των περι­κο­πών στους μισθούς και τα επι­δό­ματα, η λήψη ουσια­στι­κών μέτρων υπέρ των ανέρ­γων, αξιο­πρεπή και εύρω­στα ασφα­λι­στικά Ταμεία και δωρεάν δημό­σια υγεία για όλους τους ασφα­λι­σμέ­νους είναι οι πάγιες αγω­νι­στι­κές αρχές μας όχι μόνο για το δημο­σιο­γρα­φικό κόσμο αλλά για όλους τους εργα­ζό­με­νους, για όλη την κοινωνία.

Θεω­ρώ­ντας ότι ο χώρος του Τύπου απο­τε­λεί ανα­πό­σπα­στο μέρος της ελλη­νι­κής κοι­νω­νίας, το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ καλεί τα μέλη της να συμ­με­τά­σχουν στις εκδη­λώ­σεις της Πρωτομαγιάς εκφρά­ζο­ντας με τον τρόπο αυτό την ενό­τητα και αλλη­λεγ­γύη όλων των εργαζομένων.

28/04/2017

Advertisements

Comments are closed.