12/04/2017 Ε Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (Πόθεν Έσχες μέχρι 30/06 #ergnews)

Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου

Παρατείνεται μέχρι και τις 30 Ιου­νίου 2017 η προ­θε­σμία για την υπο­βολή της δήλω­σης «Πόθεν Έσχες», σύμ­φωνα με τρο­πο­λο­γία, που ψηφί­στηκε στη Βουλή.

12/04/2017

Advertisements

Comments are closed.