10/04/2017 Ε Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (Από την ετήσια τακτική ΓΣ #ergnews)

Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ

Με επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν οι εργα­σίες της  ετή­σιας Τακτικής Γενι­κής Συνέλευσης της Ένω­σης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Τύπου, το Σάββατο 8 Απρι­λίου 2017. Με ιδιαί­τερα μαζική συμ­με­τοχή (παρα­βρέ­θη­καν  258  μέλη), οι δημο­σιο­γρά­φοι — μέλη της ΕΣΠΗΤ συζή­τη­σαν τις τελευ­ταίες εξε­λί­ξεις στο ασφα­λι­στικό και τα εργα­σιακά και  τα μεί­ζονα προ­βλή­ματα του κλά­δου όπως απο­λύ­σεις, ανερ­γία, υπο­α­πα­σχό­ληση, μειώ­σεις μισθών και συντά­ξεων, μαύρη, ανα­σφά­λι­στη εργα­σία, αμοιβή με ΔΠΥ, κ.α.   Ειδική ανα­φορά έγινε στις τρι­με­ρείς συνα­ντή­σεις (εργαζόμενοι-εργοδότες-Υπ. Εργα­σίας) που συνε­χί­ζο­νται για την εξεύ­ρεση πόρου που θα αντι­κα­τα­στή­σει το αγγε­λιό­σημο που καταρ­γή­θηκε, προ­κει­μέ­νου να στη­ρι­χθεί και διευ­ρυν­θεί ο ΕΔΟΕΑΠ με την ένταξη των μελών της ΕΣΠΗΤ (Β’ Διεύ­θυνση ΤΑΙΣΥΤ) αλλά και του συνό­λου  των εργα­ζο­μέ­νων στο χώρο του Τύπου.

Στην Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΗΤ παρα­βρέ­θη­καν, απευ­θύ­νο­ντας χαι­ρε­τι­σμό,  οι κ.κ. Δημή­τρης Κου­μπιάς και Γιώρ­γος Σαββίδης, Πρόεδρος και Γεν.Γραμματέας αντί­στοιχα της Πανελλήνιας Ομο­σπον­δίας Ενώ­σεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), Σταμάτης Νικο­λό­που­λος, Πρόεδρος της  Ένω­σης Συντακτών Ημε­ρή­σιων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών (ΕΣΗΕΑ),  Μάρ­κος Γκα­νάς, Πρόεδρος της Ένω­σης Προσωπικού Ημε­ρη­σίων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών (ΕΠΗΕΑ), Γιώρ­γος Μυλω­νάς, Πρόεδρος της Ένω­σης Τεχνικών Ημε­ρή­σιου Περιοδικού Τύπου Αθη­νών (ΕΤΗΠΤΑ) και Γιώρ­γος Αλι­φέ­ρης, Γεν. Γραμ­μα­τέας της Ένω­σης Τεχνικών Ιδιω­τι­κής Τηλεόρασης Αττι­κής (ΕΤΙΤΑ).

Στο πλαί­σιο της Γ.Σ. εγκρί­θη­καν:

• ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός έτους 2017

• ο οικο­νο­μι­κός απο­λο­γι­σμός έτους 2016

• η εξου­σιο­δό­τηση της Γ.Σ. προς το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ για κήρυξη στά­σεων εργα­σίας και απερ­για­κών κινητοποιήσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΣΠΗΤ 8/4/2017

Ψήφισαν:  200   οικο­νο­μικά τακτο­ποι­η­μένα τακτικά μέλη

Απαλ­λαγή ΔΣ

(Απο­λο­γι­σμός Οικο­νο­μι­κής Δια­χεί­ρι­σης έτους 2016)

ΝΑΙ:        163             ΟΧΙ:    24           ΛΕΥΚΑ: 13

Έγκριση Προϋπολογισμού 2017

ΝΑΙ: 164     ΟΧΙ:  23        ΛΕΥΚΑ: 13

Εξου­σιο­δό­τηση ΔΣ για Στάσεις Εργα­σίας και Απερ­για­κές Κινη­το­ποι­ή­σεις

ΝΑΙ:  187       ΟΧΙ:    7       ΛΕΥΚΑ: 6

10/04/2017

Advertisements

Comments are closed.