05/04/2017 ΣΕΠΕ Αμαρουσίου (Παράνομες & παράτυπες αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής ΠΕ Δήμου Κηφισιάς #GrEdu #ergnews)

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Αμαρουσίου

Αναφορικά με τις παράνομες και παράτυπες αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής Π. Ε. του Δήμου Κηφισιάς

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου κατόπιν οχλήσεων και καταγγελιών Δ/ντών – Δ/ντριών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κηφισιάς (μελών του συλλόγου μας) έλαβε γνώση της απόφασης της σχολικής επιτροπής Π. Ε. του Δήμου Κηφισιάς (με αύξοντα αριθμό 16 και αρ. Πρ. 114 της 9 – 3 – 2017) για τη συγκρότηση επιτροπής του εκάστοτε σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμόδιας για την παραλαβή και την καλή εκτέλεση των προμηθειών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τους εξουσιοδοτημένους Δ/ντές των σχολείων σύμφωνα με την οποία: « Συγκροτούνται επιτροπές σε κάθε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την υπογραφή των παραστατικών (τιμολόγια – αποδείξεις) που αφορούν δαπάνες των σχολείων. Η κάθε επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από το Δ/ντή του σχολείου (ως εξουσιοδοτούμενο όργανο για τη δυνατότητα λήψη χρημάτων από το λογαριασμό του σχολείου τους) και δύο μέλη προερχόμενα από το Σύλλογο Διδασκόντων ή το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Τα τιμολόγια – παραστατικά που αντιστοιχούν σε κάθε δαπάνη του σχολείου θα υπογράφονται σε διαμορφωμένη φόρμα ή στο παραστατικό που δίνεται από τον εκάστοτε προμηθευτή. Η συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών (σύμφωνα με τη σχολική επιτροπή Π. Ε. του Δήμου Κηφισιάς) καθίσταται αναγκαία μετά από την οδηγία του αρμοδίου Επιτρόπου χρηματικών ενταλμάτων, με σκοπό τη διασφάλιση των δαπανών των σχολείων. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται ο ορισμός επιτροπής του εκάστοτε σχολείου αρμόδιας για την παραλαβή και καλή εκτέλεση των προμηθειών και των υπηρεσιών για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους εξουσιοδοτημένους Διευθυντές των Σχολείων».

Θεωρώντας απαράδεκτη και απόλυτα παράνομη και παράτυπη την παραπάνω απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Π. Ε. του Δήμου Κηφισιάς, το Δ. Σ. του Συλλόγου μας απευθύνθηκε αμέσως στο Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. ζητώντας να επιληφθεί άμεσα του θέματος εκδίδοντας σχετική απόφαση με γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το έγγραφο της Δ. Ο. Ε. (υπ. αριθμ. Πρ.: 1249) της 30 – 3 – 2017 με θέμα: «Αποστολή γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τη στελέχωση και λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών», και επιπρόσθετα γνωμοδότηση για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους και τις Σχολικές Επιτροπές στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων», τις οποίες επισυνάπτουμε και έχουμε κοινοποιήσει στα μέλη του συλλόγου μας ζητώντας την πιστή τήρηση των διαλαμβανομένων σε αυτές (τις αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις) παρέχοντας τους πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη.

Τούτων δοθέντων ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από το Δήμο Κηφισιάς την άμεση ανάκληση της εν λόγω απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Π. Ε. του Δήμου Κηφισιάς ως προδήλως παράνομης και γνωστοποιούμε στο Δήμο Κηφισιάς και στα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Π. Ε. του ομώνυμου Δήμου ότι από τούδε και στο εξής οποιαδήποτε απόφαση της σχολικής επιτροπής Π. Ε. του Δήμου Κηφισιάς δεν είναι σύννομη με βάση την κείμενη νομοθεσία, παραγράφοντας εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις νομικά κατοχυρωμένες των εκπαιδευτικών της Π. Ε., θα προσβάλλεται άμεσα από το Σύλλογο Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου και θα ζητείται ο έλεγχος της νομιμότητας της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας.

Καλούμε το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του νόμου που εμπλέκουν τους Ο.Τ.Α. στη λειτουργία των σχολείων και να νομοθετήσει άμεσα την πλήρη και αποκλειστική ανάθεση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτά (απευθείας αποστολή των χρημάτων για τα λειτουργικά έξοδα στα σχολεία – καμία εμπλοκή των Δήμων σε αυτά και αποκλειστική αρμοδιότητα των συλλόγων διδασκόντων η ασφάλεια και η λειτουργία των σχολικών μονάδων).

Στο πλαίσιο αυτό τονίζουμε ότι όλοι οι Δήμοι της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου μας οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υπάλληλοι της σχολικής επιτροπής και των Δήμων και, φυσικά, δε δέχονται εντολές από κανέναν εκτός της διοικητικής ιεραρχίας του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Σύλλογος Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου (και η Δ.Ο.Ε.) καλύπτει πλήρως τους διαχειριστές/στριες των σχολικών κοινοτήτων (Διευθυντές/ντριες των Δημ. Σχολείων – Προϊστάμενες/ους Νηπιαγωγείων) της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου μας στο να μην εφαρμόζουν τις κάθε είδους παράνομες/παράτυπες εντολές των Σχολικών Επιτροπών για οποιοδήποτε θέμα (π.χ. καταχώρηση των τιμολογίων στο ηλεκτρονικό σύστημα, συγκρότηση επιτροπών για παραλαβή και εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών των σχολείων, ορισμό υπευθύνων ασφαλείας των σχολικών κτιρίων εκτός του ωραρίου των εκπαιδευτικών κλπ.).

Μαρούσι 5 – 4 – 2017

Advertisements

Comments are closed.