03/04/2017 Ε Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (Νέα Γεν. Συνέλευση λόγω μη απαρτίας 08/04 #ergnews)

Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΝΕΑ ΤΑΚΤIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ

ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

TAKTIKH Γ.Σ. ΤΗΣ 31η ς /3/17

Αγα­πη­τοί συνάδελφοι,

λόγω μη επί­τευ­ξης της κατα­στα­τι­κής απαρ­τίας του ½ των τακτι­κών μελών που είναι οικο­νο­μικά τακτο­ποι­η­μένα και σύμ­φωνα με το άρθρο 28 παρ.5 του κατα­στα­τι­κού της ΕΣΠΗΤ σας καλούμε σε ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ το Σάββατο 8 Απρι­λίου 2017, και ώρα 10.30 π.μ., στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακα­δη­μίας 20, 1ος όρο­φος, Αθήνα) με θέματα ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Επι­τρο­πής (με ισά­ριθμα ανα­πλη­ρω­μα­τικά μέλη) για τη διε­νέρ­γεια της ψηφο­φο­ρίας επί των ακο­λού­θων θεμά­των της ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης της Γενι­κής Συνέλευσης.

2. Έκθεση Πεπραγμένων του Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου για το 2016 (1/1/2016 — 31 /12/16)

3. Ανά­γνωση και έγκριση του Απο­λο­γι­σμού για το 2016 (1/1/2016 — 31 /12/16).

4. Ανά­γνωση και έγκριση της Έκθε­σης της Εξε­λεγ­κτι­κής Επι­τρο­πής για την οικο­νο­μική δια­χεί­ριση του Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου για το οικο­νο­μικό έτος 2016 από 1η Ιανουα­ρίου 2016 μέχρι 31η Δεκεμ­βρίου 2016.

5. Απαλ­λαγή του Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το διά­στημα από 1η Ιανουα­ρίου 2016 μέχρι 31η Δεκεμ­βρίου 2016.

6. Ανά­γνωση και έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2017.

7. Εξου­σιο­δό­τηση του Δ.Σ. για κήρυξη στά­σεων εργα­σίας και απερ­για­κών κινη­το­ποι­ή­σεων σύμ­φωνα με το άρθρο 3 σε συν­δυα­σμό με τα άρθρα 14 & 27 του Κατα­στα­τι­κού.

Η παρα­πάνω Γενική Συνέλευση είναι η δεύ­τερη και για την απαρ­τία της πρέ­πει να είναι παρόν το ¼ των τακτι­κών μελών που είναι ταμεια­κώς εντά­ξει. Υπενθυμίζεται ότι η συμ­με­τοχή στην Γενική Συνέλευση είναι υπο­χρε­ω­τική. (Κατα­στα­τικό ΕΣΠΗΤ άρθ. 8 παρ. η) Χρόνος λήξεως ψηφο­φο­ρίας και εργα­σιών της Γενι­κής Συνέλευσης: 15.00 μ.μ.

03/04/2017

Advertisements

Comments are closed.