31/03/2017 Ε Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (24ωρη απερ­γία σε 2 έντυπα #ergnews)

Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου

24ωρη απερ­γία στα έντυπα «1–2-Χ» και «ΜΠΟΥΚ-Προκαθορισμένο Κέρδος»

To Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ απο­φά­σισε ομό­φωνα, σύμ­φωνα και με την από 30/3/2017 Γενική Συνέλευση των εργα­ζο­μέ­νων, την κήρυξη 24ωρης απερ­γίας στα έντυπα «1–2-Χ» και «ΜΠΟΥΚ-Προκαθορισμένο Κέρ­δος» της εται­ρείας «WIN PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για την Δευ­τέρα 3 Απρι­λίου 2017 από ώρα 00:01 πμ μέχρι ώρα 23:59 μμ.

Με την από 21/3/2017 επι­στολή τους προς την εργο­δο­σία οι εργα­ζό­με­νοι ζήτη­σαν την έστω στα­διακή απο­πλη­ρωμή των δεδου­λευ­μέ­νων τριών και πλέον μηνών, με ταυ­τό­χρονη ρητή δέσμευση των εκδο­τών, αφε­νός, ότι σε συγκε­κρι­μέ­νες ημε­ρο­μη­νίες θα προ­βαί­νουν στις συμ­φω­νη­θεί­σες κατα­βο­λές, αφε­τέ­ρου, ότι στο εξής δεν θα υπάρ­χει καθυ­στέ­ρηση στην κατα­βολή της μισθο­δο­σίας,

Παρά το γεγο­νός, ότι οι συνά­δελ­φοι, έχουν με κάθε δυνατό μέσο στη­ρί­ξει την επι­χεί­ρηση, ουδέ­ποτε έλα­βαν την οποια­δή­ποτε απά­ντηση, με την εργο­δο­σία να αγνοεί παντε­λώς την έκκλησή τους να αντα­πο­κρι­θεί στα αιτή­ματά τους.

Οι εργα­ζό­με­νοι στην επι­χεί­ρηση διεκ­δι­κούν εργα­σία με αξιο­πρε­πείς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις

ΖΗΤΩΝΤΑΣ

• Την άμεση κατα­βολή των δεδου­λευ­μέ­νων απο­δο­χών για τους συντά­κτες των εντύ­πων σας «1–2-Χ» και «ΜΠΟΥΚ-Προκαθορισμένο Κέρ­δος»

• Την ρητή δέσμευση της εργο­δο­σίας, ότι στο εξής δεν θα υπάρ­ξει η οποια­δή­ποτε καθυ­στέ­ρηση στην κατα­βολή μισθο­δο­σίας στην επι­χεί­ρηση, η οποία θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται από την 1η μέχρι την 5η και από την 15η μέχρι την 20η κάθε μήνα.

Για το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ

31/03/2017

Advertisements

Comments are closed.