23/01/2017 ΕΣ Μεταλλεργατών – Τουρκία (Birleşik Metal İş) (Δεν αναγνωρίζουμε την απαγόρευση απεργίας #EN #ergnews)

Ενιαίο Συνδικάτο Μεταλλεργατών – Τουρκία

(Birleşik Metal İş)

Δεν αναγνωρίζουμε την απαγόρευση της απεργίας και συνεχίζουμε τον αγώνα μας

Κατά τη διάρκεια ομαδικών συλλογικών διαπραγματεύσεων στους χώρους εργασίας των GE Grid Solutions, ABB Electricity, Schneider Electricity and Schneider Energy, δεν θα κατέστη δυνατό να φτάσουμε σε συμφωνία. Ως αποτέλεσμα αυτού, στις 20 Ιανουαρίου, 2.200 μέλη του Birleşik Metal İş ξεκίνησαν την “Απεργία στο Μέταλλο” με καθολική συμμετοχή και μεγάλο ενθουσιασμό. Αφού είχαμε ξεκινήσει την απεργία μας, την ίδια ημέρα το μεσημέρι, η κυβέρνηση “ανέβαλε” την απεργία μας για 60 ημέρες.

Οι μεταλλεργάτες γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει “αναβολή” της απεργίας. Αυτή δεν είναι μια αναβολή, αλλά είναι μια απαγόρευση. Από το 2002, το δικαίωμα στην απεργία των δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων στους κλάδους του γυαλιού, του πλαστικού και της εξόρυξης, τούς αφαιρέθηκε από την κυβέρνηση.

Οι μεταλλεργάτες επίσης γνώρισαν Κυβερνητικές απαγορεύσεις απεργίας πολλές φορές. Το 2015, η απεργία των χιλιάδων μεταλλεργατών απέναντι στην MESS (Ένωση Εργοδοτών Μετάλλου) “αναβλήθηκε” από την κυβέρνηση. Στις 18 Ιανουαρίου 2017, η Απεργία στο χαλυβουργείο της Asil Çelik απαγορεύτηκε επίσης.

Το δικαίωμα στην απεργία είναι ένα βασικό δικαίωμα το οποίο έχει ιστορία εκατοντάδων ετών και προστατεύεται τόσο από Σύνταγμα όσο και από τα οικουμενικά δικαιώματα. Η αφαίρεση του δικαιώματος στην απεργία από τα χέρια μας, σημαίνει το δικαίωμα σε ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις έχει αφαιρεθεί από τα χέρια μας επίσης. Το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς να απεργείς “δεν σημαίνει τίποτα”.

Η Κυβέρνηση, η οποία αφού ανέλαβε την εξουσία μετατρέπει την απαγόρευση της απεργίας σε μια συνήθεια, αφαιρεί τώρα το δικαίωμά μας στην συλλογική διαπραγμάτεύση με το να απαγορεύει την απεργία και απλά μας λένε ότι «θα πρέπει να αποδεχθούμε ό, τι μας δίνουν οι εργοδότες “. Αυτό σημαίνει ότι θεωρούν τη φτώχεια ως κατάλληλη για τους σκληρά εργαζόμενους.

Ως μεταλλεργάτες , δεν αναγνωρίζουμε την απόφαση της κυβέρνησης η οποία προστατεύει μόνο τα αφεντικά και τους εργοδότες, η οποία δεν λαμβάνει υπόψιν τη δουλειά των σκληρά εργαζόμενων, η οποία αφαιρεί το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία από τα χέρια τους, η οποία απαγορεύει τη χρήση ενός συνταγματικού δικαιώματος.

Εμείς, ως εργαζόμενοι μέλη του BİRLEŞİK METAL-İŞ, όπως δηλώσαμε και πριν, δεν υποτασσόμαστε στην απαγόρευση της απεργίας από την Κυβέρνηση. Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης με απεργία, το οποίο έχει κερδηθεί από την εργατική τάξη με σκληρές θυσίες στην ιστορία και μετατρέπουμε τους χώρους εργασίας μας σε χώρους κινητοποιήσεων.

Δεν λαμβάνουμε την απόφαση αυτή μόνο για τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς μέλη της EMIS (Ένωση Ηλεκτρομηχανολογικών Εργοδοτών), αλλά λάβαμε την απόφαση για λογαριασμό όλων των εργαζομένων των οποίων το δικαίωμα στην απεργία αφαιρείται από τα χέρια τους τακτικά. Οι ενέργειές μας είναι προειδοποιητικές ενέργειες κατά της Κυβέρνησης, η οποία χρησιμοποιεί απαγορεύσεις απεργίων ως «Δαμόκλειος Σπάθη» σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων για συλλογικές διαπραγματεύσεις, η οποία κηρύσσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ως εμπόδιο στη χρήση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, η οποία φέρνει την αστυνομία και κανόνια νερού μπροστά στους εργαζόμενους σε κάθε μικρό αίτημα για βασικά δικαιώματα.

Οι μεταλλεργάτες που έγραψαν ιστορία πολλές φορές στο παρελθόν με τους αγώνες, θα συνεχίσουν με άλλον ένα αγώνα με μεγάλη αποφασιστικότητα που θα αλλάξει και πάλι την ιστορία. Αυτός ο αγώνας είναι ενάντια στα αφεντικά που δεν δίνουν της σκληρής δουλειάς μας τα δικαιώματα και ενάντια στις απαγορεύσεις απεργιών από την Κυβέρνηση, η οποία θεωρεί τις απαιτήσεις των εργοδοτών ως εντολές.

Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι μια συλλογική σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των μελών μας, υπογραφεί με την EMIS.

Καλούμε όλους τους φίλους της εργατικής τάξης να υποστηρίξουν αυτό το δίκαιο αγώνα.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συνδικάτου BİRLEŞİK METAL-İŞ

23/01/2017


Birleşik Metal İş

We don’t recognize prohibition of Strike and we are going on our struggle

During group collective bargaining negotiations in GE Grid Solutions, ABB Electricity, Schneider Electricity and Schneider Energy workplace, we couldn’t reach to an agreement. As a result of this, on 20th of January, 2200 Birleşik Metal İş members started our “Metal Strike” with full participation and with great enthusiasm. After we started our strike in the same day, in the mid-day, Government postponed our strike for 60 days.

Metal workers very well know what this strike postponements means. This is not a postponement but it is a prohibition. Since 2002, right to strike of tens of thousands of workers in Glass, Plastics and Mining sectors were taken from them by Government.

Metal workers also experienced Government‘s strike prohibitions themselves many times. In 2015, strike of thousands of metalworkers against MESS (Metal Employers’ Union) were postponed by Government. On 18th of January 2017, Strike in Asil Çelik steel mill was prohibited too.

Right to strike is a basic right which has hsitory of hundreds of years and it is protected by both Constitution and universal rights. By taking right to strike from our hands, it means right to have a free collective bargaining has been taken from our hands too. Right to collective bargaining without strike “doesn’t mean anything”.

Government who turned strike prohibitions into a habit since they took power, is now taking our right to collective bargaining by prohibiting our strike and they simply tell us that “you have to accept whatever employers gives to you”. This means to deem poverty proper for hard working workers.

As metalworkers, we don’t recognize Government’s decision which protects only bosses and employers, which doesn’t take care of workers’ hard work, which takes workers’ right to strike from their hands, which prohibits usage of a Constitutional right.

We are, as Birleşik Metal İş member workers, as we declared before, we don’t submit to Government’s prohibition of strike.  We will defend the right to collective bargaining with right to strike which was earned by working class with hard prices in the history and we are turning our workplaces in to the venue of actions.

We don’t take this decision only for workers who are working for workplaces member to the EMIS (Electromechanical Employers’ Union) but we take decision on behalf of all the workers whose right to strike is taken by their hands regularly. Our actions are also warning actions against the Government  who uses strike prohibitions as “Sword of Damocles” on workers’ right to collective bargaining , who uses state of emergency as an obstacle to use democratic rights, who brings police and water cannons in front of the workers in every small demand for basic rights.

Metalworkers who wrote history many times in the past with their struggle, will once again go on another struggle with great determination which will change the history again. This struggle is against bosses who doesn’t give our hard work’s right and against strike prohibitions of the Government who considers employer’s demands as an order.

Our struggle will continue until a collective bargaining agreement according to our members’ demands will be signed with EMIS.

We invite all the friends of working class to support this just struggle.

BİRLEŞİK METAL-İŞ UNION Executive Board

23/01/2017

Comments are closed.