22/01/2014 ΠΟΥΟΕΒ (Εφαρμογή της ΕΑΠ2003486ΕΞ2013 #ergnews)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

Εφαρμογή της ΕΑΠ2003486ΕΞ2013

Σε συνέχεια της ΚΥΑ με την αριθ. ΕΑΠ2003486ΕΞ2013 (ΦΕΚ 3091/5-12-2013) θα θέλαμε να μας θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω. Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), διακρινόμενοι σε Γενικούς (Γ.Ο.Ε.Β.) και Τοπικούς (Τ.Ο.Ε.Β.), συστάθηκαν σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 (άρ. 12 ΦΕΚ 181,Α΄) και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα ως τα υπεύθυνα όργανα για τη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων της χώρας.

Η αρχική τους μορφή ήταν Ν.Π.Δ.Δ. το δε 1972 (άρθρ. 1§1 ν.δ. 1218/1972, ΦΕΚ 133, Α΄) μετατράπηκαν σε Ν.Π.Ι.Δ., προκειμένου να επιτευχθεί αποδέσμευση των Ο.Ε.Β. από τις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού και να αντιμετωπίζουν εγκαίρως και ευχερέστερα τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν.

Όλοι οι Ο.Ε.Β. έχουν χαρακτηριστεί Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (άρ. 6§1 ν.414/1976, ΦΕΚ 212, Α΄), λόγω του έργου που επιτελούν (διοίκηση αρδευτικών υδάτων, ρύθμιση χρήσεως αυτών με κανονισμούς άρδευσης, αστυνομία υδάτων κ.ά) και ως τέτοιοι ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρ. 51§1 περ. γ΄ Ν.1892/1990 όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 4§6 Ν.1943/1991). Επιπλέον, οι Τ.Ο.Ε.Β. αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές Οργανώσεις αναγκαστικής μορφής (άρ. 6§1 ν.414/1976). Στην επικράτεια υπάρχουν 443 Τ.Ο.Ε.Β. και δέκα (10) Γ.Ο.Ε.Β.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ. 3881/58, παράγρ. 1 «Οι ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ τελούν υπό την εποπτείαν και τον έλεγχο του Υπουργείου Γεωργίας, ασκουμένων δια των αρμοδίων Υπηρεσιών τούτου» και παράγρ. 4 «Το Υπουργείον Γεωργίας δύναται ν’ ασκεί προληπτικόν έλεγχον επί των δαπανών των Ο.Ε.Β.» Με τον N.3852/2010 «Καλλικράτης» η εποπτεία των ΤΟΕΒ μεταφέρθηκε στους Δήμους με την παραγρ.5 (3)του άρθρου 94 και των Γ.Ο.Ε.Β. στις Περιφέρειες με την παραγρ.15 (Γεωργίας) του άρθρου 186.

Οι οικονομικοί πόροι τους καθορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους (αρ. 15, ν.δ. 3881/1958) και έχουν τη μορφή στρεμματικών εισφορών (αρ. 10 § 2, ν.δ. 3881/1958) που καθορίζονται βάσει της αρχής της ανταποδοτικότητας ανάμεσα στην ωφέλεια και το κόστος της αντίστοιχης παρεχόμενης υπηρεσίας (αρ. 5 του από 13-9-59 β.δ.).  Σε καμία των περιπτώσεων δεν επιβαρύνουν το δημόσιο, τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σ υ ν ε π ώ ς : Οι Ο.Ε.Β. είναι ιδιότυποι οικονομικοί Οργανισμοί κοινής ωφέλειας στους οποίους μεταβιβάστηκε η διαχείριση των κρατικών, κατά τα λοιπά, εγγειοβελτιωτικών έργων, με διοικητική αυτοτέλεια και δικούς τους προϋπολογισμούς (δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση και ιδίως σε περιπτώσεις ζημιών από πλημμύρα ή άλλη ανώτερη βία, άρ. 2 ν.414/1976), δεν επιχορηγούνται από το Κράτος σε τακτική βάση, και τα έσοδά τους προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές. και δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, όπως φαίνεται από πλήθος εγγράφων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους . (ενδεικτικά το 2/43636/0022/1-7-2009 έγγραφο του ΓΛΚ).

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι προϋπολογισμοί των Ο.Ε.Β. ήταν και είναι πάντα ισοσκελισμένοι. Το προσωπικό των Ο.Ε.Β. συνδέονται μ΄αυτούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 20, παρ. 3 του Ν.Δ. 3881/58), η δε εργασιακή τους σχέση καθορίζεται από τους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) είναι δε συμβάσεις εργασίας ορισμένοι ή αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη μόνο του τακτικού προσωπικού των Ο.Ε.Β. γινόταν πάντα με την ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων, και σήμερα μετά από την παρ. στ’ άρθρ.1 Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α΄234), γίνεται μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Από το 2009 και μετά, δυστυχώς, δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη. Η αμοιβή όλων των εργαζομένων (Τακτικό – Εποχικό προσωπικό) στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων είναι σύμφωνη με τον Ν.4024/2011.  Μετά τα παραπάνω – Οργανισμοί συνεταιριστικές Οργανώσεις, αυτοχρηματοδοτούμενοι, δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση το Δημόσιο, κανένας δεν έχει προσληφθεί με ΑΣΕΠ- παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν οι Ο.Ε.Β. είναι υποκείμενοι απογραφής για το προσωπικό που προσλήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3812/2009, το προσωπικό που καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του Ν.3812/2009 ή για το σύνολο του προσωπικού τους.-

Ακόμη τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι τα εξής: Εάν κριθούμε υπόχρεοι απογραφής θα μπορούν οι Οργανισμοί να διατηρήσουν 3 λογαριασμούς πέραν των 2 (όψεως για τις συναλλαγές και αποθετικού) που ήδη είναι υποχρεωμένοι από την κείμενη νομοθεσία να τηρούν.  Είναι νόμιμο να ανατεθεί σε τρίτο που δεν έχει καμία σχέση με τον Οργανισμό η διαχείριση λογαριασμών των Ο.Ε.Β. Εάν μέσω του συστήματος υπάρξουν τυχόν λάθη, παραλείψεις ποιος φέρει την ευθύνη. Υπάρχει λόγος να διαχειρισθούν τα οικονομικά των ΟΕΒ τρίτοι, υπάρχει λόγος να επωμιστούν ευθύνες οι Διοικήσεις των Ο.Ε.Β. που δεν τους αναλογούν.

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
 Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2014

Advertisements

Comments are closed.